ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

 

Така дісталась нам робота, є в ній і радість, є і турбота, є вічний пошук, безсонні ночі, та гріють душу дитячі очі.

Хімія — одна з найбільш гуманістично-орієнтованих природничих наук, оскільки її успіхи завжди спрямовані на задоволення потреб людства. Вивчення хімії в школі сприяє формуванню цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності хімічної освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі.

 Необхідним є створення умов для розвитку природної пізнавальної активності дитини та її самоствердження через нагромадження індивідуального досвіду. Саме тому важливою є роль учителя в розкритті можливостей нових комп’ютерних технологій. Вчитель повинен організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб кожен учень мав змогу приймати участь у проектуванні свого власного розвитку та особистого зростання. Саме ІКТ повинні стати інструментом вчителя, а сучасні засоби – потужним інструментарієм навчального процесу.

Програма PowerPoint. Застосування PowerPoint дає можливість мені та учням складати презентації для організації інформаційної підтримки під час підготовки і проведення уроків хімії і в позакласній роботі. Ця методика передбачає використання на уроках хімії мультимедійного проектора. Презентація дає можливість вчителеві ілюструвати досліджуваний навчальний матеріал. Наприклад, під час вивчення окремих тем (урок в 11 класі - профільний рівень - з теми «Номенклатура та ізомерія спиртів») використовувала електронний навчальний матеріал, відеофрагменти. Програма PowerPoint надає унікальну можливість демонстрації пропонованого матеріалу без перевантаження зорового простору учнів, фіксуючи їхню увагу лише на досліджуваному об'єкті, дозволяє розвивати і вдосконалювати пізнавальний інтерес і творчі здібності учнів. У процесі вивчення шкільного курсу хімії доцільним є використання таких форм роботи: доповіді, реферати, розробка та демонстрація творчих проектів.

Використання Інтернету дозволяє учням розширити обсяг одержуваної інформації для самостійної роботи та її збагачення під час вивчення курсу хімії профільної школи і підготовки до ЗНО. На життя сучасного учня незалежно від нашого бажання, свідомості чи волі впливають нові інформаційні технології. Комп'ютерна грамотність та комунікативна освіченість школярів є компетенціями, що формуються тільки в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечують успішний результат у широкому спектрі освітньої діяльності.

 Методи і прийоми, що використовуються під час вивчення навчального матеріалу з хімії у формі презентацій, практика навчання та аналіз результатів показують, що це сприяє:

1. Розширенню дидактичних можливостей уроку.

2. Більш наочному поданню навчального матеріалу.

3. Більш ефективному засвоєнню теоретичних основ хімії і практичному їх застосуванню, підвищенню інтересу до предмету через активізацію пізнавальної діяльності учнів.

4. Самовираженню та впливу на почуття й емоції учнів.

5. Розвитку прийомів мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення.

6. Розвитку вмінь здійснювати обробку інформації; у стислій формі відтворювати інформацію.

7. Формуванню інформаційної культури.

8. Надбанню досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній та колективній навчально-пізнавальній діяльності.

 Найкращий освітній результат від застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема презентацій, досягається в предметному навчанні тоді, коли вони використовуються в поєднанні з іншими інноваційними освітніми технологіями навчання й органічно вписуються в сценарій уроку. 

Використання презентацій у таких умовах забезпечує більш позитивний освітній результат. Водночас презентації створюються до уроку вчителем, а також у ході самостійної роботи учнями у програмі PowerPoint як індивідуальне творче завдання, як супроводу до захисту реферату, як кінцевого продукту проектної діяльності на уроці.

Використання презентацій у таких умовах забезпечує більш позитивний освітній результат. Так, наприклад, метод проектів із застосуванням мультимедійних презентацій можна використати в рамках реалізації проекту «Роль хімії в житті суспільства» з тем:

1. Паливо.

2. Мінеральні добрива.

3. Волокна.

Під час підготовки й організації такого проекту в активну діяльність з освоєння і використання інформаційно-комунікаційних технологій включені як учитель, так і учні. Використання презентації дозволяє вчителеві мотивувати учнів на активну пізнавальну діяльність і забезпечити ефективну роботу зі створення проекту. Водночас учні використовують можливості PowerPoint для наочного подання результатів своєї проектної діяльності.

Під час організації семінарських занять використання презентації дозволяє забезпечити візуалізацію розглянутого навчального матеріалу й активне залучення в його обговорення всіх учнів класу. А після пояснення нового матеріалу, він закріплюється у вигляді розв’язку тестів, вправ. (При вивченні тем «ПСХЕ Д.І. Менделєєва» - 8 клас та «Повторення і узагальнення» -10 клас-профільний рівень)

«ТАК чи НІ»

- Надати відповідь «ТАК», якщо твердження правильне, слово «НІ»

- якщо неправильне.

1. Число електронів, що може міститися на d- підрівні – 10.

2. Елемент Сульфур має непарний заряд ядра.

3. Форма s - орбіталі – об’ємна вісімка.

4. Радіоактивне випромінювання не шкідливе для здоров’я.

5. 1s2 2s2 2p6 3s2p3 - електронна конфігурація, що відповідає елементу P.

6. Х.Е. з порядковим номером 14 має 13 протонів і 14 електронів.

7. Радіоактивний розпад – процес не мимовільний і відбувається при певній стимуляції атомів.

8. У ядрі нукліду Натрію – 24, міститься 13 нейтронів.

9. Елемент С має два енергетичних рівні.

10. У Х.Е. Германію на зовнішньому енергетичному рівні - 4 електрони.

11. Елемент із протонним числом 24 - це Хром.

12. Елемент з нуклонним числом 145 - містить 85 нейтронів.

На уроках хімії я  також  використовую такі інтерактивні методи:

 1. Метод «Мікрофон» застосовую на етапі актуалізації опорних знань учнів або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Наприклад: 11 клас. Тема «Глюкоза як представник моносахаридів». «Формула глюкози C6H12O6. Які, на вашу думку, відомі функціональні групи характерні для глюкози, скільки їх може бути і, відповідно, властивості яких речовин вона може проявляти?»

2. Метод «Мозковий штурм» застосовую на етапі уроку – актуалізація опорних знань учнів. Цей метод базується на використанні знань учнів, здобутих на попередньому уроці; він потребує від них короткої, швидкої точної відповіді, передбачає вислуховування ідей без їх обговорення. Учням подобається такий метод, як «один проти одного», коли кожна пара готує завдання для іншої пари. Таку технологію використовую в усіх класах.

9 клас. Тема «Етилен - представник ненасичених вуглеводнів» Формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів:

«Які вуглеводні називають алканами?

Наведіть загальну формулу гомологічного ряду алканів?

Які хімічні зв’язки існують у молекулах алканів?

Складіть електронну і структурну формули для таких речовин: С2Н4, С3Н6. Які хімічні зв’язки існують у даних молекулах?»

3. «Метод-прес» використовую на етапі вивчення нового матеріалу, коли виникають суперечливі питання і необхідно чітко аргументувати позицію з проблеми, переконати інших у правоті. Учні дають відповіді на поставлені питання, аргументуючи позицію з проблеми за таким алгоритмом:

-          Виступ має бути чітким і включати:

-          Позицію - «Я вважаю, що…» (висловлення думки, пояснення точки зору);

-          Обґрунтування: «…тому що …» (наводяться причини появи цієї думки, докази, приклади та факти на підтримку думки, позиції).

-          Висновки: «Отже, я вважаю …»

9 клас. Тема «Електроліти і неелектроліти» - демонструю досліди з електропровідності розчинів: дистильованої, водопровідної води, твердої кухонної солі, її розчину, розчину хлоридної кислоти. Питання: «Чому одні з цих розчинів проводять електричний струм, інші – ні?». Відповідь обґрунтуйте.

4. Метод «Знайдіть в тексті» нові слова, поясніть їх значення, наведіть основні об’єкти про які йдеться в цьому абзаці).

 5. Метод «Діалог Сократа» (учні самостійно формулюють проблеми та пропонують шляхи їх розв’язання).

Використання інтерактивних технологій не є самоціллю у моїй роботі. Не на всіх уроках я використовую такі форми діяльності. Для мене найголовніше, щоб за допомогою інтерактивного в поєднанні з традиційним навчанням була створена така атмосфера у класі, яка б сприяла співробітництву, розумінню і доброзичливості й підвищувала інтерес учнів до предмета, посилювала у них прагнення здобувати знання самостійно, використовуючи вчителя як консультанта і організатора всього процесу навчання. У своїй багаторічній діяльності я ставила й ставлю перед собою завдання вчити учнів мислити, аналізувати, пояснювати, порівнювати.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 1. Л.Є. Богданова. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії. - X.: «Основа», 2004 р.

 2. К.М. Задорожній. Відкриті та нестандартні уроки хімії у 8 класі -X.,: «Основа», 2004 р.

3. Г. Мальченко, О. Каретникова. Я готуюсь до уроку хімії 9 клас Випуск 2. - К.: «Редакції загально педагогічних газет», 2004 р.

4. Г. Мальченко, О. Каретникова. Інтерактивне навчання на уроках хімії. - К.: «Редакції загально педагогічних газет», 2004 р.

5. Рожнятовська В. Зоц. Сучасні технології ч 2. Київ: «Редакції загально педагогічних газет», 2004 р.

6. Г.О. Сиротинко. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. - X.: «Основа», 2003 р.

7. В.Д. Шарко Сучасний урок / посібник для вчителів і студентів. - К., 2006 р.